Forside DH-Debat
2. Beskrivelse af de Fire MBTI Personligheds Parametre
3. Typiske Spørgmål i MBTI Test med Kommentarer

1. MBTI - Myer Briggs Type Indikator - En Personlighedstest

I store firmaer er det blevet almindeligt at udvælge fremtidens ledere allerede i en meget ung alder. Isabel Myers 1897- 1980 Katherine Cook Briggs 1875- 1968 Personlighedstest spiller en meget stor rolle ved udvælgelsen.

Studerende ved universiteter og handelshøjskoler arbejder hårdt i flere år for at kvalificere sig ved hjælp af gode karakterer.

Alle deres anstrengelser kan imidlertid blive fejet til side på få timer af en dårlig personlighedstest.

Derfor er det meget vigtigt at forberede sig godt til en personlighedstest.

Konsulenterne og human ressources medarbejdere vil fortælle ansøgerne, at de skal blot slappe af og svare med det første, der falder dem ind. Men de ansøgere, som er forberedte og ved, hvad de gør, vil have en fordel frem for de uforberedte ansøgere.

Myers Brigg Type Indicator, MBTI, er en personlighedstest udviklet i USA. Op gennem halvfemserne har den fundet stadig større anvendelse i Danmark. Den siges at være den mest udbredte test i dag.

Isabel Myers og hendes moder Katharine Briggs tog udgangspunkt i Carl Gustav Jungs tre personlighedsparametre, som er:

E/I - Extravert versus Introvert - for alle praktiske formål svarer det til udadvendt versus indadvendt personlighed.

S/N - Sansning versus Intuition - Som beskriver den måde, som personen foretrækker at tilegne sig information på.

En sanse opfattende personlighedstype vil foretrække den information, som kommer fra hans sanser. Det vil sige synssans, høresans og så videre.

En intuitivt opfattede personligheds type foretrækker den information, som kommer fra hans forestillingsevne, hans sjette sans eller hans logiske og abstrakte ræsonnementer.

T/F - Tænkning versus Følelse - Som beskriver den måde, som personen behandler den opnåede information på, altså hvorledes han træffer beslutninger.

En tænkende personlighed vil bruge logik for at komme frem til en beslutning, uanset om de eventuelt implicerede personer kan lide løsningen eller ej.

En følende personlighed træffer beslutninger på grundlag af sine værdier, den forventede reaktion hos eventuelt implicerede personer, samt hans sympatier eller antipatier.

Udover disse tre Jung parametre tilføjede Katharine Briggs og Isabel Myers endnu en persontype parameter:

J/P - Vurderende versus Opfattende - som beskriver personens foretrukne livsstil. En vurderende person foretrækker en organiseret planlagt livsstil, han vil gerne have arbejde af vejen før fornøjelser. En opfattende personlighed foretrækker en "kreativ", rodet livsstil, han tager tingene som de kommer, han foretrækker fornøjelser forud for arbejde og afleverer alle opgaver i sidste øjeblik. ("J" står for judging og "P" står for perceiving)

I Myer Briggs universet er der ingen vindere og tabere, hævder dens tilhængere. Alle er lige gode. Enhver kan finde deres sande type og den dertil egnede plads i samfundet. Og således vil kassedamer og topledere alle blive lige lykkelige på deres rette hylder.

Det er metodens styrke, at den umiddelbart fremtræder objektiv og værdifri. Vi er alle lige gode i vores forskellighed. Det drejer sig blot om at finde vores rette plads. Vi skulle jo nødigt komme på den forkerte hylde.

Derved kan ansøgere overbevises om at udfylde testen ærligt og umiddelbart.

Men, når man ser nøjere på Myer Briggs teorien, er alle ikke lige gode.

E/I - I MBTI universet er de udadvendte klart bedre end de indadvendte.

Modsat andre traditionelle psykologer kæder de udadvendthed sammen med selvbevidsthed. De udadvendte er udadvendte, fordi de er selvbevidste. Endvidere nævnes det, at udadvendte ofte er varmhjertede. Logisk set må de så også mene, at de indadvendte har deres handicap, fordi de mangler selvbevidsthed.

I MBTI systemet findes der kun gode egenskaber. Der findes ikke sådan noget som en selvoptaget blærerøv. Han kan kun være en selvbevidst og udadvendt person.

For at øge job chancer og karrieremuligheder må det derfor i almindelighed være en klar fordel at øge sin scoring på extravert. Altså selvfølgelig, hvis man ikke lige er ret udadvendt i forvejen. Kun hvis man søger en stilling som forsker, IT udvikler eller lignende, vil der være mening i at øge scoringen på introvert.

S/N - I MBTI universet tilhører intuitivt opfattende personer en højere klasse end de sanse opfattende personer.

De sanseopfattende personer er sådan nogle som den ærlige, pedantiske bogholder, den loyale og jordbundne værkfører eller den excentriske tekniske specialist. De intuitivt opfattende personer er derimod de fødte topledere, som naturligt kan inspirere og begejstre deres ansatte. Beskrivelserne af intuitivt opfattende personligheder ligner faktisk de overmennesketyper, som optræder i Ron Hubbards science fiction romaner. Hubbard stiftede senere Scientology sekten.

Det er nok klogt i et vist omfang at score på intuitivt opfattende for at vise, at man har et lederpotentiale. Hvor meget må afhænge af stillingen, man søger. Måske firmaet netop er ude efter en ærlig og pedantisk bogholder eller en loyal og jordbunden værkfører. I så fald skal man ikke overspille det med den intuitive opfattelse.

T/F - En person med en tænkende beslutningsmåde beskrives også som resultatorienteret. Ved hjælp af logik er han kommet til et resultat om hvilken beslutning, der er den objektivt bedste, og den viger han ikke fra. Utallige stillingsannoncer bruger ordet resultatorienteret. Derfor er det i almindelighed klogt at score rimeligt massivt på den tænkende personlighedstype. Det gør ikke noget, hvis man også scorer nogle ganske få point på den følende type. Det vil blot sandsynliggøre, at man har udfyldt skemaet ærligt og umiddelbart.

Selvfølgelig, hvis man søger en stilling på et hjem for unge kriminelle eller lignende, kan det være en fordel at øge scoringen på den følende personlighedstype.

J/P - En person med en opfattende livsstil har en "kreativ" og uorganiseret arbejdsstil. Det kan ikke udelukkes, at nogle forbinder et element af overmenneske også med denne livsstil. Måske nogle berømte kunstnere og opfindere har levet på denne måde.

Men for de fleste praktiske formål fremtræder personer med den opfattende livsstil som dovne og umotiverede rodehoveder. Det er ikke klogt at score alt for meget på den opfattende livsstil, hvis man søger en almindelig stilling.

Det er dog klogt at have nogle scoringer på den opfattende livsstil for ikke at skabe mistanke om perfektionisme. Det skader ikke at indrømme, at skrivebordet godt kan være lidt rodet i hektiske perioder og derved score nogle point på den opfattende livsstil. Det vil også sandsynliggøre, at man har udfyldt skemaet ærligt og umiddelbart.

2. Leder Versus Specialist

Vi får ofte at vide, at ledere og specialister, sagsbehandlere og teknikere alle er lige. De udfylder forskellige funktioner, men ingen er hævet over de andre.

Det er en smuk tanke, men det er ikke sandt.

Det er ledernes opgave at nå organisationens mål ved hjælp af de ressourcer, som han har til rådighed, herunder hans underordnede, de ansatte. For at nå sine mål manipulerer han med sine sagsbehandlere og teknikere, på samme måde som en skakspiller flytter rundt på sine brikker for at vinde. Det er indlysende, at en Leder er mere end en af hans ansatte.

I dag må man være leder for at have mulighed for en egentlig karriere, altså egentlig social opstigning. Det vil nu til dags sige en opadgående karriere i et af de store internationale firmaer.

Hvis man foretrækker et arbejdsliv som specialist eller sagsbehandler, kan man også have et godt liv. Det er virkelig sandt, at penge er ikke alt.

Specialister og sagsbehandlere har ikke den samme status som ledere. Men de kan gøre sig håb om at få en pæn løn og et regelmæssigt liv, indtil de er blevet gamle nok til at gå på efterløn.

Hvis man vil kvalificere sig som en potentiel leder i en Myer Briggs test, er den en god ide at score moderat på ekstrovert personlighed, score ret godt på intuitiv opfattende personlighed, score ret massivt på den tænkende beslutningstager og foretrække den vurderende livsstil frem for den opfattende livsstil.

Udsagn og spørgsmål i MBTI test er ofte ret gennemskuelige. De synes tit at være skrevet mere eller mindre direkte af fra beskrivelserne af testens personlighedstyper i litteraturen og på Internettet. Det er fuldstændigt muligt frembringe nogenlunde det testresultat, som man ønsker.

4. Praktisk Test Forberedelse

Det er en god ide at sætte sig godt ind i MBTI systemets typebeskrivelser. Se interne links ovenfor på dansk samt mange steder på internettet, se externe links nedenfor.

Hvis man vil sætte sig ind MBTI testens typebeskrivelser og virkemåde er det ikke nogen god ide at starte med at udfylde testen ud fra sin egen personlighed. Inden længe vil man finde, at man sidder og gransker hjerte og nyrer for at finde ud af, om man tilhører den og den type eller ikke. Det er nyttigt at lære sin egen umiddelbare reaktion at kende, men det vil flytte opmærksomheden fra testen til en selv og derved hæmme indlæringen.

Af pædagogiske grunde er det derfor godt at skabe en vis afstand mellem sig selv og testen.

Man kan øve sig i at identificere hvad de forskellige udsagn scorer på. Prøv for eksempel at prøve at score rent på alle fire personlighedstyper i jobindex testen (se link nedenfor).

Altså udelukkende på Extrovert personlighed og ingen scoringer på introvert, alle på intuitiv opfattende og ingen så sanseopfattende, alle scoringer på tænkende beslutningstagere og ingen på følende, og alle på den vurderende livsstil og ingen på den opfattende. Når man er i stand til det, så er man blevet ret god til at identificere de enkelte MBTI personlighedsparametre.

Den Schweitziske psykoanalytiker Carl Gustav Jung 1875 - 1961 Man kan også udfylde testen ud fra en personlighed, som ikke er ens egen. Det er god ide at forestille sig, at man er en vellykket manager, som man kender, og prøve at besvare spørgsmålene ud fra hans personlighed, som man kender den. Det vil også give en vis pædagogisk afstand.

Prøv en MBTI Jung test fra Similar Minds. Bemærk at den har skalaer fra et til fem. Vær varsom med ikke at score på yderpunkterne for tit.

I virkeligheden lavede Jung ikke nogen test. Han behandlede sine patienter individuelt, en ad gangen. Men amerikanerne Katharine Briggs og Isabel Myers lagde hans arbejde til grund for deres MBTI test omkring 1940. Den specielle stavemåde af extravert og introvert stammer fra Jung.

Se "Myer Briggs and MBTI Resources": Personality Pathways

Samt "The MBTI Instrument for Life": Myer Briggs Foundation

Similar Minds er i det hele taget en meget nyttig addresse. MBTI type tests kaldes "Jung Tests".

I forbindelse med visning af resultatet af en udfyldt test på www.jobindex.dk findes en ganske god forklaring af de fire forskellige typer. Desuden er jobindex testen velegnet til at øve sig på: Typeindikator test - Jobindex

Se Cory Caplinger's introduktion til MBTI typer: MBTI by Cory Caplinger

Eller se hos Human Metrics : Jung Typology Test

Hos teamtechnology findes en MMDI test, som synes beslægtet med MBTI: Free Personality Test: MMDI

Tilbage til start af artikel

20130213
Passed W3C Validation