DH-Debat Forside

2. Menneskets Natur i Filosofien

Menneskets Natur

3. Den Vestlige Civilisation

1. Indledning 2. Det Tabte Land
3. Oldtiden 4. Middelalderen
5. Kapitalismen 6. Tre Vulkaner

1. Indledning

Man bør - med rationelle argumenter - kritisere det politiske venstres fortællinger om Verdens undergang i global opvarmning, den perfekte lighed, frigørelsen fra de gammeldags normer, den lykkelige mangfoldighed, den ubegrænsede tolerance, det frie valg mellem de 72 køn og de onde hvide mænd. Men disse fortællinger er imidlertid solidt understøttet af stærke følelser, som tilsidesætter alle logiske argumenter.

Hvis man ønsker vinde menneskers hjerte for at bevare den oprindelige vestlige civilisation, er det ikke nok blot at kritisere. Man må gribe initiativet og til dette formål, må man have sin egen fortælling.

Dublin gay pride 2013

Dublin gay pride 2013. Foto Giuseppe Milo from Dublin, Ireland Wikipedia.

Bier, myrer og termitter er sociale dyr såvel som mennesker, men de er en slags genetiske robotter, som gør deres pligt, og når der ikke er brug for dem længere, lægger de sig til at dø. Men mennesker er motiveret af stærke følelser, som konstant truer eksistensen af enhver gruppe og ethvert fællesskab.

I menneskets biologisk betingede natur er der mindst tre vulkaner af heftige følelser, som til hver en tid kan gå i ødelæggende udbrud og destruere civilisationer. Det drejer sig om mænds indbyrdes rivalisering, unge mænds oprør mod faderen og kvinders higen efter at udfordre mænds følelser.

Det er disse medfødte heftige menneskelige følelser, som vort moderne demokratiske system har svært ved at kontrollere, og som i dag får de vestlige demokratier til at vakle og slå revner.

Historisk set har en særlig egenskab ved den vestlige civilisation været at den potentielt samfunds-ødelæggende kraft, mænds rivalisering om kvinders kærlighed, er blevet inkorpereret som motivation og drivkraft for det kapitalistiske samfunds tekniske, merkantile såvel som kunstneriske udvikling.

Vestlige mænds psykologi er karakteriseret ved et ubevidst behov for at udrette noget eller skabe noget, der kan give dem anerkendelse, såsom at udføre store bedrifter, opfinde nye metoder eller andre præstationer, blive rige eller berømte - og derved gøre sig fortjente til en plads hos kvinden.

Det er mænds natur at længes efter kvinders kærlighed, og vestlige mænd længes mere end andre - og det er den underliggende biologiske årsag til Vestens succes.

Nogle vil hævde, at mænd ogsâ konkurrerer om rang og status. Men i virkeligheden er det næsten det samme, for - som alle ved - høj status og berømmelse vil give adgang til kvinders kærlighed.

2. Det Tabte Land

Udtrykket "Det Tabte Land" er inspireret af titlen på første del af Johannes V. Jensens romanserie, "Den Lange Rejse".

Man har fundet at hos meget tidlige mennesker - for millioner af år siden - var en signifikant størrelses-forskel mellem hanner og hunner - altså mellem mænd og kvinder. Mændene blev omkring en fjerdedel større end kvinderne, hvilket indikerer at der var tale om en social og polygam art, hvor hannerne kæmpede intenst om hunnernes gunst.

Med den viden, som vi har i dag om højere pattedyrs adfærd og psykologi, kan vi forestille os at en dominerende og aggressiv "Mand" vågede skinsygt over en gruppe af kvinder, som han til hver en tid var klar til at forsvare til sidste blodsdråbe, og han sørgede for at de altid var besvangrede. Han var yderst kampberedt og fjendtlig mod andre mænd.

Homo Erectus mænd i kamp

Rekonstruktion af to Homo erectus mænd, der kæmper mod hinanden med håndøkser. Foto Nikhil Iyengar Wikipedia.

Drenge blev konsekvent jaget væk, så snart de blev kønsmodne. Yngre mænd luskede om i krattet, hvor de prøvede at samle mod til at udfordre den dominerende han for opnå deres livs mål, nemlig kvinders kærlighed.

I en sådan organisation ville der aldrig udvikles en egentligt civilisation, da samarbejde mellem mænd ikke ville være muligt.

Men i løbet af de følgende hundrede tusinder af år begunstigede "survival of the fittest" en dæmpet rivalisering mellem hanner, hvilket indikeres af en mindsket forskel i størrelse mellem mænd og kvinder. Unge mænd og andre mænd af lavere rang blev tolereret i gruppen og et egentlig samarbejde mellem mænd så dagens lys.

Det var dog ikke således at mænd begyndte at elske hinanden - men de kunne respekterede hinanden, således at egentlige menneskelige samfund kunne begyndte at udvikle sig.

Samarbejdet mellem intenst rivaliserende mænd krævede indbyrdes regler, ceremonier og fortællinger til at besegle fællesskabet, hvilket var oprindelsen til civilisation. Grupperne måtte have strenge regler for hvilke kvinder, der tilhørte hvem, og regler for anden ejendom.

Stenalder jægeres boplads

Stenalderjægeres boplads. Foto Satyren.dk.

De samarbejdende mænd fortrængte - i hvert fald delvist - deres eget dybt rodfæstede biologisk betingede fjendskab og modvilje mod andre mænd for at de i fælleskab kunne opnå større goder, hvilket man kan forestille sig var mere mad, mere sikkerhed og navnlig endnu flere kvinder.

De nye grupper med samarbejdende mænd overvandt nemt de oprindelige og mere primitive menneskegrupper, ledet af enlige almægtige mænd.

Men billedligt talt levede de samarbejdende - altså civiliserede - mænd på en slumrende vulkan. Hvert øjeblik kunne deres oprindelige rivalisering bryde igennem og alt kunne ende i kaos, død og ødelæggelse. Det var en tvingende nødvendighed at civilisationens regler for samarbejde, blev brutalt og ubetinget overholdt, hvilket krævede ledelse.

For at undgå opslidende og ødelæggende indbyrdes stridigheder om magt, kvinder og resourcer måtte de nye civilisationer også definere en rangorden, accepteret af alle.

Germansk ting

Germansk ting afbilledet på Marcus Aurelius-søjlen i Rom fra 180 e.Kr. Foto Wikiwand.

Sådanne samfund - konstant truet på deres overlevelse - skulle regulere menneskets oprindelige sande individualistiske og kønnede natur. Samarbejde og sammenhold var ikke en ubetinget biologisk selvfølge. Fællesskabet måtte konstant bekræftes af traditioner, religiøse ceremonier og sange og fortællinger om guderne og forfædrenes bedrifter. Ekstraordinære bedrifter og heltegerninger måtte belønnes på passende vis.

De moderne fantasier om socialistiske samfund synes derimod at bygge på en forestilling om at menneskets natur mere er i slægt med myrers og biers, idet disse lever som genetiske robotter i samfund befolket af store masser af lykkelige kønsløse arbejdere, hverken hanner eller hunner - men måske noget midt imellem eller noget helt tredie - der er fuldstændig lige og ikke har nogen tanke for rang og status. De har blot som deres livs formål at arbejde for statens bedste.

3. Den Vestlige Civilisations Oprindelse i Oldtiden

I folkevandringstiden skabte de germanske folk deres regler for samarbejde. De nedskrev deres egne lovsamlinger. For eksempel havde Goterne i Spanien Kong Recceswinths "Gotisk Lov", Frankerne regerede sig selv efter den "Saliske lov", Burgunderne havde "Lex Burgundionum" og Langobardernes lov hed "Edictum Rothari". I Danmark havde man "Sjællandske Lov", "Skånske Lov" og "Jyske Lov" og sandsynligvis flere.

Skade overbeviser sig selv om at Rolf Krake er død

Skade overbeviser sig om at Rolf Krake er død. Rolfs hird kæmpede til sidste mand for deres konge. Tegning af Frölich Foto Wikimedia.

Folkene følte det som selve indbegrebet af frihed at de blev regeret i overensstemmelse med deres egne love af konger, som de selv havde valgt ud af deres oldgamle kongeslægter.

De Nordiske landes historie - fra vikingetiden til vore dage - opviser en sand lidenskab for lov og ret. Intet kunne ophidse bønderne mere, end hvis en konge ikke respekterede landets gamle love.

Skjaldene sang om Rolf Krakes gavmildhed og hyldede krigeres dyder, nemlig tapperhed, hårdførhed og troskab mod deres konge. Rolfs hirdmænd beviste deres loyalitet ved at forsvare ham til sidste mand. Det samme gjorde Knud den Helliges hird i Odense og Niels den Gamles mænd i Slesvig.

4. Middelalderens Ridderidealer

I middelalderen blev mænds adfærd og rivalisering reguleret af riddervæsenets idealer.

Under indflydelse af kristendommen udviklede oldtidens krigeridealer sig til de ridderlige idealer, som meget gik ud på at en mand bør være trænet i våbenbrug, tale sandhed, holde sine løfter og beskytte kvinder og børn.

Den Franske litteraturhistoriker Leon Gautier opstillede i 1891 middelalderens ti bud for riddere, som let forkortet lyder:

1.  Du skal tro på alt, hvad Kirken fortæller.
2.  Du skal forsvare Kirken.
3.  Du skal respektere og forsvare de svage.
4.  Du skal elske dit land.
5.  Du skal ikke vige for din fjende.
6.  Du skal uden nåde føre krig mod de vantro.
7.  Du skal nøje udføre dine feudale pligter, hvis de ikke strider imod Guds love.
8.  Du skal aldrig lyve, og du skal holde dit ord.
9.  Du skal være gavmild mod alle.
10. Du skal altid kæmpe imod uretfærdighed og ondskab.

Detalje af Knights of Christ by Jan van Eyck

Detalje af Knights of Christ i Ghent Altartavle af Jan van Eyck. Hele riddervæsenet var præget af høviske og moralske idealer. At tale sandhed og holde sine løfter var grundlæggende. Foto Jan van Eyck Wikipedia.

I den sene middelalder stræbte velhavende købmænd efter at tilegne sig aristokratiets værdier og holdninger. Borgerskabets sønner blev opdraget til ridderlighed.

Det var denne demokratisering af ridderligheden, som skabte "gentleman" idealet, som lagde vægt på en mands ære, kærlighed til fædrelandet, tapperhed, loyalitet, respekt for kvinder og medfølelse med de mindre heldige i samfundet

Da Titanic gik ned i 1912 var ingen mænd - selv de yngste drenge - i tvivl om at kvinder og børn burde komme i redningsbådene først.

Vi er fascinerede af James Bonds mod, nærkampstyrke, urokkelige loyalitet mod sit fædreland og aldrig svigtende omsorg for det svage køn, og denne vores facination nedstammer fra oldtidens krigeridealer og middelalderens moralske regler for riddere.

5. Nutidens Kapitalisme

I den historiske vestlige civilisation har vi formået at udnytte en potentielt samfunds-ødelæggende kraft, nemlig mænds rivalisering om kvinders kærlighed, som en motor i samfundets økonomiske vækst.

Kapitalisme er karakteriseret ved et netværk af indbyrdes aftaler mellem mange agenter, der respekterer hinanden. Det er sjældent at en økonomisk aftale indebærer samtidig udveksling af varer og ydelser - som på en markedsplads. Man kan betale først og love at udføre ydelsen senere, eller man kan modtage varen først og love at betale senere. Derfor er et samfunds rigdom betinget af at de økonomiske agenter taler sandhed, holder deres løfter og respekterer hinanden, således som det er skik i overensstemmelse med den historiske vestlige civilisation.

Når forskellige shitholes aldrig bliver i stand til at udvikle sig og skabe rigdom, er det formentlig ikke fordi befolkningen er mindre intelligent eller mindre flittig end andre folk. Det er mere sandsynligt på grund af dårlig civilisation eller mangel på sådan.

Kriminalitet

Kriminalitet. Foto NatGeo.

Samfund med mere snedige og mindre dydige økonomiske agenter vil være karakteriseret ved at hvis det lykkes en iværksætter at skabe noget værdi, vil der straks være nogle som søger at få fat på denne, og derfor bliver iværksætteri oftest ikke til noget. Måske er det blot et spørgsmål om tid, før der dukker en voldsparat gruppe op og kræver beskyttelsespenge.

Men to morderiske Europæiske kriges enorme ødelæggelser, lidelser og spild af millioner af menneskeliv har fået vestlige mænd til tvivle på deres oprindelige civilisation, deres kultur og ikke mindst deres ledere, og dette har bragt social-konstruktivismen ind i verden.

Groft taget er der i dag to typer politiske holdninger til samfundets indretning.

Den første og oprindelige er den konservative holdning, som danner grundlag for kapitalismen. Vi tager udgangspunkt i traditioner, love, overleverede organisationer og menneskene, således som de træder frem fra historien. Hvis og når der er problemer, vil vi søge at løse dem med marginale korrektioner.

Den anden holdning er social-konstruktivismen. I vore drømme og forestillinger udtænker vi det optimale samfund og det helt perfekte menneske. Vi ønsker at nedbrydde alt gammelt og overleveret med de magtmidler, som er berettiget af det ædle formål, opbygge et nyt samfund helt fra grunden og omforme og opdrage alle mennesker til det perfekte ideal.

De mest betydningsfulde social-konstruktivistiske ideer er socialismen og kommunismen.

Læsesalen i British Museum

Læsesalen i British Museum, hvor Marx skrev "Kapitalen". Foto Perambulating Photographer.

Marx sad i læsesalen i British Museum i London og udformede den kommunistiske teori i "Kapitalen". Proudhon og Kropotkin fostrede anarkismen. Hitler fostrede sine ideer medens han sad Landsberg-fængslet og skrev "Mein Kampf".

Men den oprindelige kapitalisme voksede frem af menneskets natur og mange hundrede års historie - så at sige af sig selv, som ukrudt der bryder frem mellem havens fliser.

Biologisk set har mænd ikke forandret sig synderligt siden tertiærtidens omstrejfende grupper. Vi fantaserer stadig om kvinder og sex lige til vi lukker vore små øjne for bestandigt. Kvinders kærlighed er det ubeviste mål med næsten alt, hvad vi gør. Vi elsker ikke andre mænd, men vi kan respektere dem. Det er ensomt at være en mand, det har det altid været.

6. Tre vulkaner af heftige følelser ulmer under samfundet

Som ovenfor nævnt er der i menneskets biologisk betingede natur tre vulkaner af heftige følelser, som til hver en tid kan gå i ødelæggende udbrud og destruere civilisationer og samfund. Det drejer sig om mænds indbyrdes rivalisering, unge mænds oprør mod faderen og kvinders higen efter at udfordre mænds følelser.

Det bliver stadigt mere tydeligt at vore moderne demokratiske systemer ikke er stærke og stabile nok til at modstå de bestandige anfald motiveret af menneskets oprindelige primitive følelser. Den vestlige civilisation er under angreb, den vakler og slår revner.

1. Rivalisering mellem mænd

Historien er overordentlig rig på beretninger om modne mænds rivalisering, som har kastet samfund og nationer ud i kaos og elendighed. Det var for eksempel tilfældet da Svend, Knud og Valdemars indbyrdes rivalisering i 1131 kastede Danmark ud i 26 års borgerkrig. Adolf Hitler er kendt for at iscenesætte sig selv som den store fører i 1940-45 og derved bringe Tyskland i ulykke. Winston Churchill er kendt for sin stålsatte vilje til at holde Anden Verdenskrig i gang på trods af enorme tab.

I dag kan vi møde rivaliseringen mellem mænd som TDS, Trump Derangement Syndrome. Modne mænd, som på anden vis kan virke fornuftige, kan eksplodere i irrationelt raseri over Donald Trump - simpelthen fordi han en maskulin personlighed, en mand, en rival. Dæmoniseringen af Putin har formentlig samme oprindelse. I Lars Løkkes utrættelige stræben efter magt og ære kan vi også genkende rivaliseringen mellem mænd.

2. Oprøret mod faderen

Oprørerne mod faderen er følelsesmæssigt identiske med de rastløse og ensomme unge mænd, der i forhistorisk tid hos tidlige mennesker strejfede om krattet, medens de drømte om at tage retten til kvindernes kærlighed fra den dominerende han.

De fleste af de moderne alternative fortællinger herunder Verdens undergang i global opvarmning, fordi gamle uansvarlige ledere har tilladt udledning af CO2 - Drømmen om den perfekte lighed, hvor de unge mænd automatisk vil stige i rang uden at præstere noget særligt - Den lykkelige mangfoldighed, som hidtil er blevet undertrykt af de gamle hvide mænd - og så videre - henter alle deres følelsesmæssige styrke og vitalitet hos oprøret mod faderen.

3. Kvinders higen efter at udfordre mænds følelser

Vestlige mænd psykologi er karakteriseret ved et ubevidst behov for at udrette noget eller skabe noget, der kan give dem anerkendelse og derved gøre dem fortjente til en plads hos kvinden - og det er kvinders styrke.

Kvinders natur er karakteriseret ved at de higer efter at forføre og manipulere mænd. I tusinder af år har de pyntet sig med tandperler, muslingeskaller, perler, diamanter, kosmetik, smukke klædninger og kunstfærdigt arrangeret hår, netop fordi de ønsker at manipulere mænd.

Jeg så engang et interview med en kvindelig svensk politiker. Hun var meget smuk med blå øjne og udslået lyst hår. Med et lille smil i mundvigene udtalte hun sig positivt om indvandringen samtidig med at at hun på det stærkeste fordømte de gamle hvide mænd. Hun kunne jo lige så godt have sagt det direkte: "Kom og tag mig, hvis I kan".

20230312

Passed W3C Validation
Til start